RSS

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

Један од циљева школског блога и посебних страна намењених родитељима, јесте помоћ родитељима да разумеју начин на који школа функционише, структуру и организацију школе, ојачају  компетенције за сарадњу са школом  и мотивишу се за значајније укључивање у живот школе.

Наша визија је:

Породице и школа раде заједно, као партнери у образовању и васпитању деце.

Да бисмо остварили ову визију, морамо успоставити ефикасно партнерство, полазећи од претпоставке да и породице и школа желе најбоље за своју децу/ученике. Наше партнерство мора се заснивати на узајамном поверењу, поштовању и одговорности. Са уверењем да сва деца имају право и могућност да досегну свој пуни потенцијал и да су породице први и непрестани едукатори своје деце, школа ће настојати да буде подстицајно и подржавајуће окружење за њихово образовање и васпитање.

Кључне области партнерства породица и школе су:

  • Успостављање ефикасног система комуникације,

  • Повезивање учења код куће са учењем у школи,

  • Изградња духа заједништва и идентитета,

  • Препознавање улоге породице,

  • Заједничко доношење одлука,

  • Учешће породице у животу школе,

  • Сарадња школе и породица ученика са локалном заједницом.

Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима мора бити добро испланиран и дугорочни програм, у оквиру кога ће школа родитељима понудити различите активности у које они могу укључити, у зависности од својих интересовања, обавеза и способности/вештина.

Први корак у успостављању сарадње представља информисање и консултовање родитеља, од општих информација на школском блогу и огласној табли школе, активног учешћа родитеља на родитељским састанцима, много чешће посете отвореним вратима (код предметних наставника или одељењског старешине), до учешћа у раду различитих школских тимова,  организације ваннаставних и хуманитарних активности, друштвено корисног рада и сл

 Однос родитеља и њихових представника у Савету родитеља

Савет родитеља има значајну улогу и овлашћења у регулисању живота школе, и зато је важно да се успостави механизам путем којег ће Савет бити стварни представник родитеља и путем којег ће бити остварена двосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали.

На страни посвећеној Савету родитеља биће постављена обавештења и одлуке Савета родитеља, како би сви родитељи били о њима благовремено информисани.

 Однос родитеља и наставника

 Родитељи су у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају најучесталије контакте. Зато је важан задатак наставника да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу школе, без страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника.

Због тога ће неговање успешне комуникације и развијање сарадње са породицом бити незаобилазни део континуираног стручног усавршавања наставника. Подстицаћемо наставнике да размишљају о могућностима које партиципација родитеља пружа у школском контексту, као и о различитим начинима на које сарадња са родитељима олакшава њихов рад и подстиче развој деце. Сарадња са породицом треба да се установи као важан део компетенције наставника и једно од мерила квалитета његовог рада.

 Сарадња са породицом мора бити један од основних принципа на којима се заснива функционисање школе

Промена ставова наставника, родитеља и чланова ШО мора бити праћена променом вредности, норми и процедура које те промене чине одрживим. Школа ће развијати процедуре којима ће охрабрити и подстицати партиципацију родитеља и чинити је одрживом.

Принцип сарадње са породицом, тј. учешће родитеља у животу школе треба да постане један од важних показатеља квалитета рада школе.

(фотографија на страни преузета је одавде)

 

Затворено за коментаре.

 
%d bloggers like this: